02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Pojetí kontroly ve vybraných etických kodexech sociální práce
Janebová Radka, Truhlářová Zuzana
Sociální práce je označována jako ambivalentní profese, jejíž součástí jsou pomoc i kontrola. To vede k řadě dilemat, v jejichž řešení by mohl jako opora sloužit Etický kodex sociálních pracovníků České republiky. Vzhledem k tomu, že jeho stávající podoba se tématu kontroly příliš nevěnuje a v českém jazyce není k dispozici moc vodítek pro jeho zpracování, je cílem tohoto textu zjistit, jak kontrolní práci s klienty zpracovávají vybrané etické kodexy. K dosažení cíle jsme zvolily kvalitativní analýzu osmi vybraných etických kodexů. Zjistily jsme, že zkoumané kodexy lze rozlišit dle logiky – explicitní užití pojmu kontrola, ne/legitimita kontroly, kontraindikace kontroly, situace legitimní kontroly, podoby kontroly a etika kontrolní práce. Tento text je věnován prvním čtyřem kategoriím. Právě tato osnova by mohla být využita při případném konsensu odborníků, že je třeba zakomponovat do českého kodexu nově i kontrolní pasáže.

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz