02
Časopis pro reflexi křesťanských souvislostí v sociálních a humanitních oborech

aktuální číslo

Integrální výchovou k integrálnímu humanismu: Jacques Maritain a jeho filozofie výchovy
Zbudilová Helena
Článek se soustřeďuje na pedagogický odkaz díla novotomistického filozofa Jacquesa Maritaina (1882–1973). Jeho filozofie výchovy je hledána zejména v perspektivě personálního a integrálního principu edukace a s ohledem na autorovu tezi o „integrální výchově směřující k integrálnímu humanismu“. Článek přináší přehled autorovy pedagogické a publikační činnosti. Jeho dílo Humanismus integral (1936) usouvztažňuje se závěry autorových zásadních pedagogických děl: Education at the Crossroads (1943), The Education of Man (1963) a Pour une Philosophie de l‘Education (1959, 1969). Osoba jako ústřední bod Maritainovy filozofie výchovy je nazírána prizmatem požadavku obnovy lidství v současném výchovně-vzdělávacím procesu. Na základě kritické reflexe tehdejších pedagogických teorií dospěl autor k vlastní definici výchovy a vzdělávání a k charakteristice cílů edukace, role učitele a žáka/studenta ve výchovně-vzdělávacím procesu. Vedle těchto závěrů se text zabývá některými aktuálními problémy současného školství z pohledu Maritainova myšlenkového odkazu: např. náboženskou a etickou výchovou, studiem literatury (The Great Books), pedagogikou volného času, celoživotním vzděláváním, problematikou specializace. Závěr je věnován zařazení Maritaina mezi vrcholné představitele novotomistické orientace integrálního personalismu. Jeho pedagogická koncepce přináší holistický přístup, navazuje na perennialistické edukační teorie a představuje pedagogiku hodnot (pedagogiku kultury).

 otevřít   uložit 

zpět na obsah aktuálního čísla

© 2011-2019 Teologická fakulta Jihočeské univerzity

webmaster@caritasetveritas.cz